Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι διαδιακσίες μετάταξης στον κλάδο AFISO

Ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής για τον καθορισμό της εκπαιδευτικής ύλης της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης υπαλλήλων κλάδου AFISO (ΓΔΦΠΥΑΝ/Δ5/Α 6289), ο ορισμός μιας νέας επιτροπής έρχεται να συμπληρώσει τις διαδικασίες των μετατάξεων του κλάδου.

Σύμφωνα με το ΓΔΔΥ/Δ9/Β 14860 έγγραφο αποφασίζεται “Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση της καταλληλότητας των υποψηφίων προς μετάταξη στον κλάδο μονίμων υπαλλήλων ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO) και ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO) ή / και σε θέση αντίστοιχης ειδικότητας υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.”

Έργο της Επιτροπής αποτελεί η διαπίστωση των ουσιαστικών προσόντων και των ειδικών δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτουν όσοι αιτούνται μετάταξη στον κλάδο ΠΕ Πληροφοριών Πτήσεων και ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή σε θέση αντίστοιχης ειδικότητας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4427/2016 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 53 του ΠΔ 85/2018 και το ICAO/AIC 211-1988.

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα που παραμένουν ενεργές οι προαναφερόμενες μεταβατικές διατάξεις, η Επιτροπή εξετάζει αν συντρέχουν στο πρόσωπο κάθε αιτούντος μετάταξη στον κλάδο ΠΕ και ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων ή σε αντίστοιχη θέση για υπάλληλο ΙΔΑΧ οι απαιτούμενες ειδικές δεξιότητες, όπως ενδεικτικά η διατήρηση της προσοχής και της συγκέντρωσης, η παρατηρητικότητα, η μνήμη, η αντίληψη του χώρου και του χρόνου, ο προσανατολισμός, η εγρήγορση, η αντίληψη και κατανόηση οπτικών και ακουστικών πληροφοριών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η αίσθηση του ελληνικού και ευρωπαϊκού γεωγραφικού χώρου, η χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων και η ορθοφωνία, οργανώνοντας για το σκοπό αυτό ειδική εξέταση των αιτούντων σε χώρο και χρόνο που η ίδια θα καθορίσει με σχετική απόφασή της, η οποία θα κοινοποιείται αρμοδίως στους ενδιαφερόμενους.Κατά την εξεταστική διαδικασία χρησιμοποιούνται ειδικά τεστ με τη χρήση του εργαλείου RST του Eurocontrol, καθώς και τμήμα εξετάσεων της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
Η εξεταστική διαδικασία ηχογραφείται, διαρκεί περίπου τριάντα (30) λεπτά και διεξάγεται σε δύο (2) φάσεις:

1η Φάση: Εξέταση του υποψηφίου ως προς την ορθοφωνία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με διάρκεια από δέκα (10) έως δεκατρία (13) λεπτά της ώρας. Στη δοκιμασία αυτή δεν εκδίδεται βαθμολογία, παρά μόνο η διαπίστωση «ΑΠΟΔΕΚΤΌΣ» ή «ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ».
Η διεξαγωγή της παρούσας φάσης δεν μπορεί να λάβει χώρα χωρίς την παρουσία του τακτικού μέλους Χατζηδάκη Μίνου ή της αναπληρώτριας Αναστοπούλου Αρετής, έστω και αν με τα υπόλοιπα παρευρισκόμενα μέλη υφίσταται η εκ του νόμου απαρτία, λόγω των ειδικών πιστοποιημένων γνώσεων που οι προαναφερόμενοι διαθέτουν επί του αντικειμένου της εξέτασης της συγκεκριμένης φάσης.
Η επιτυχία του αιτούντος στη φάση αυτή αποτελεί αναγκαίο όρο για τη συνέχιση της εξέτασής του στην αμέσως επόμενη (2η) φάση.

2η Φάση: Εξέταση του υποψηφίου με διάρκεια από δεκαεπτά (17) έως είκοσι (20) λεπτά, συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης (briefing). Στην παρούσα δοκιμασία ο αιτών πρέπει να επιτύχει σε επίπεδο μεγαλύτερο ή ίσο του πενήντα πέντε τοις εκατό (55%), με βάση προκαθορισμένη φόρμα
αξιολόγησης των αντικειμενικών στόχων της άσκησης, η οποία θα αναλυθεί στους εξεταζόμενους κατά τη διάρκεια της αρχικής ενημέρωσης.
Το οπτικοακουστικό υλικό της εξέτασης καταγράφεται σε ηλεκτρονικό αρχείο.
Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της επιτροπής και τη λήψη αποφάσεων ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999 όπως ισχύει) για τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης.

Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το πέρας της εξέτασης, η Επιτροπή διατυπώνει ενώπιον του Διοικητή της ΥΠΑ τα αποτελέσματα της εξεταστικής διαδικασίας που διενήργησε για τον έλεγχο των ειδικών δεξιοτήτων των αιτούντων κατά τα ανωτέρω, καταθέτοντας την αιτιολογημένη γνώμη της δια του Προέδρου αυτής στον Διοικητή της ΥΠΑ.
Η έναρξη των εργασιών της Επιτροπής διενεργείται κατόπιν σχετικής εντολής του Διοικητή της ΥΠΑ.
Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τόπο και χρόνο που θα ορίζεται από τον Πρόεδρό της στη σχετική πρόσκληση των μελών της Επιτροπής. Τα μέλη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε αυτήν.
Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώνεται μετά την εξέταση όλων των αιτήσεων που υποβάλλονται υπό το κράτος των μεταβατικών ρυθμίσεων των άρθρων 66 του Ν.4427/2016 όπως ισχύει και 53 του ΠΔ 85/2018, οπότε και λύεται αυτοδικαίως.

Ακολουθεί  το έγγραφο της απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-exactCopy-signed.Ver_1_0

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *