Διαγωνισμός 5,58 εκατ. ευρώ για σύστημα παροχής υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων αεροναυτιλίας

Ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό συνολικής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5,58 εκατ. ευρώ για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παροχής υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων αεροναυτιλίας (Data Link Services – DLS)» προκήρυξε η ΥΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι στις 19 Απριλίου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Όλα τα επιμέρους υλικά (συσκευές, μονάδες, κ.λπ.) του προσφερόμενου συστήματος θα παραδοθούν από τον προμηθευτή στις αποθήκες της ΥΠΑ, εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών – εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου – από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος παράδοσης του συστήματος DLS εγκατεστημένου και σε πλήρη λειτουργία δε θα υπερβαίνει τους 8 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μελέτη χωρητικότητας, στην οποία θα περιγράφονται με ευκρίνεια τουλάχιστον τα παρακάτω για το προτεινόμενο σύστημα DLS:

α) Δυνατότητα να διαχειρίζεται την επικοινωνία με έως και 150 αεροσκάφη ταυτόχρονα. Οι λειτουργίες με ένα μεμονωμένο αεροσκάφος δε θα πρέπει να επηρεάζουν τις λειτουργίες με τα άλλα συνδεδεμένα αεροσκάφη.

β) Το σύστημα να είναι επεκτάσιμο και να μπορεί να διαχειριστεί μεγαλύτερο αριθμό σταθμών VGS από τον αναφερόμενο στις προδιαγραφές.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την διακήρυξη

Πηγή: https://www.metaforespress.gr

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *