Επανακαθορισμός της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Έργων Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.Ε.Π.Α.)

Στον επανακαθορισμό της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Έργων Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.Ε.Π.Α.) προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στην σχετική απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα:

α. Πρόεδρο του Σ.Ε.Π.Α. ορίζουμε τον Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων της ΥΠΑ με αναπληρωματικό τον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ.

β. Μέλη του Σ.Ε.Π.Α. ορίζουμε:

βα. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΥΠΑ με αναπληρωματικό τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ββ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων της ΥΠΑ με αναπληρωματικό τον νόμιμο αναπληρωτή του.

βγ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αερολιμένων της ΥΠΑ με αναπληρωματικό τον νόμιμο αναπληρωτή του.

βδ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού και Εφοδιασμού της ΥΠΑ με αναπληρωματικό τον νόμιμο αναπληρωτή του.

βε. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικής Συντήρησης της ΥΠΑ με αναπληρωματικό τον νόμιμο αναπληρωτή του.

βστ. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΡΟΠΕ) της ΥΠΑ με αναπληρωματικό τον νόμιμο αναπληρωτή του.

βζ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εκ των υπαλλήλων με βαθμό A΄, ΠΕ κατηγορίας τεχνικού κλάδου.

βη. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) υποδεικνυομένου μετά του αναπληρωτού του από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ.

βθ. Έναν εκπρόσωπο των πανελληνίων εργοληπτικών οργανώσεων υποδεικνυομένου μετά του αναπληρωτού του από τις οργανώσεις αυτές.

Αποστολή του Σ.Ε.Π.Α. είναι η γνωμοδότηση για όλα τα σχετικά με την εκτέλεση έργων θέματα που ορίζουν οι διατάξεις του Ν.Δ. 714/1970 (ΦΕΚ/Α/238) όπως ισχύει, οι διατάξεις του Π.Δ. 149/1987 (ΦΕΚ/Α/80), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 384/1994 (ΦΕΚ/Α/215), οι διατάξεις του Π.Δ.56/1989 (ΦΕΚ/Α/28) όπως ισχύει και οι διατάξεις του Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών Έργων και Τεχνικών Προδιαγραφών Υ.Π.Α. όπως αυτός ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ/Α/42) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ/Α/116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως ισχύει και του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρ. 55 του Ν. 4663/2020, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης της ισχύουσας νομοθεσίας περί μελετών και εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, που διέπουν τα έργα της ΥΠΑ.

Πηγή: https://www.metaforespress.gr

Μοιραστείτε το άρθρο...

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *