Άρθρο 57 – Προσθήκη νέου άρθρου 30Γ στον ν. 4427/2016 – Έναρξη λειτουργίας της ΥΠΑ ως ν.π.δ.δ.

Άρθρο 57 – Προσθήκη νέου άρθρου 30Γ στον ν. 4427/2016 – Έναρξη λειτουργίας της ΥΠΑ ως ν.π.δ.δ.

Μετά το άρθρο 30Β του ν. 4427/2016 προστίθεται άρθρο 30Γ ως εξής:
«Άρθρο 30Γ
Έναρξη λειτουργίας Ν.Π.Δ.Δ. Υ.Π.Α.
Η λειτουργία της Υ.Π.Α. ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο άρχεται με τη συγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 30Β, παρ. 1. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του συσταθέντος υπό τον παρόντα νόμο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας», κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30Β, παρ. 1 του παρόντος, ο διατελών Διοικητής και τα λοιπά υφιστάμενα όργανα διοίκησης της αυτοτελούς υπηρεσίας «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» συνεχίζουν να ασκούν κάθε αρμοδιότητα που τους έχει ανατεθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας.»

Περισσότερα…

Μοιραστείτε το άρθρο...

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *